Wszystko na temat podatków dochodowych w Polsce

Podatek dochodowy jest to świadczenie pieniężne, które obowiązkowo muszą płacić osoby fizyczne i prawne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Ich wysokość zależna jest od dochodu oraz wykorzystywanych odliczeń. W Polsce wszystkie przepisy prawne związane z odprowadzaniem podatków określa prawo podatkowe, które oparte jest na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochody od osób fizycznych jest to świadczenie, które obejmuje dochody uzyskane przez osoby fizyczne, czyli każdą jednostkę, która posiada osobowość prawną. W związku z tym rodzajem podatku istnieją dwa dodatkowe pojęcia, czyli zasada rezydencji oraz nieograniczony obowiązek podatkowy. Pierwsze z nich dotyczy rozliczania podatku w miejscu, w którym dana osoba mieszka. Natomiast nieograniczony obowiązek podatkowy należy rozumieć jako zasadę, która nakazuje każdej osobie fizycznej zapłacić całość podatku od dochodów krajowych, jak i zagranicznych. W przypadku kiedy nieznane jest miejsce zamieszkania decyzja zapada na podstawie zasady źródła, czyli w oparciu o miejsce osiągania przychodów. Warto zaznaczyć, że możliwe jest, aby osoba fizyczna została podwójnie opodatkowana z dochodów uzyskanych w państwie, w którym podatnik mieszka oraz w państwie źródła dochodu. Przedmiotem opodatkowania jest oczywiście dochód, który rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania ich, a która została osiągnięta w danym roku podatkowym.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochody od osób prawnych dotyczy wszystkich osób prawnych. Nie ma tutaj znaczenia sposób, w jaki nabyły tę osobowość. Tym podatkiem objęte są także spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne. Istnieją też instytucje, które zwolnione są od podatku dochodowego od osób prawnych, przykładowo: Skarb Państwa, jednostki budżetowe, Narodowy Bank Polski oraz fundusze inwestycyjne. Przyjmuje się, że dochód jest tutaj rozumiany jako każde przysporzenie majątkowe, które jest trwałe i bezzwrotne. Do przychodów, które muszą zostać rozliczone przez osoby prawne zalicza się: przychody z działalności gospodarczej, wartość nieodpłatnych świadczeń oraz przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Ustawa określa także sporą listę przysporzeń, które nie są traktowano jako przychód i nie podlegają opodatkowaniu. Przykładowo mogą to być nieotrzymane odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów oraz zwrócone wkłady w spółdzielni.

Podatek progresywny

Podatek progresywny związany jest z dwiema stawkami podatkowymi, czyli 18% i 32%. Pierwsza z nich dotyczy osób, których firmy zarabiają maksymalnie 85 tysięcy złotych rocznie. W przypadku przekroczenia tego progu przychodu, podatnik zaczyna rozliczać się według 32% stawki. Krótko mówiąc, im więcej zarabia dany przedsiębiorca tym większe podatki musi zapłacić. Jako dochód rozumiane są tutaj wszelkie środki, które wpływają na konto firmy, jednak dopiero po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz ulg określonych w ustawie.

Podatek liniowy

Przy rozliczaniu się za pomocą podatku liniowego wszyscy korzystają ze stałej stawki 19%, niezależnie od uzyskanych dochodów. Jest to znaczne uproszczenie systemu podatku dochodowego, które prowadzi do zniesienia środków wolnych od podatku, a także ulg podatkowych. Zwolennicy tego typu opadatkowania przekonują, że jest to najbardziej sprawiedliwy sposób rozliczania obywateli z podatków. Podatek liniowy jest szczególnie korzystny dla przedsiębiorców, którzy osiagają wysokie dochody. Należy pamiętać, że podatnik może tutaj odliczyć od dochodu jedynie składki na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek ryczałtowy

Podatek ten jest uproszczonym sposobem rozliczania należności podatkowych od przedsiębiorców. Podatnicy, którzy decydują się na ten sposób rozliczania przychodów muszą posiadać ewidencję przychodów i wyposażenie, karty przychodów pracowników oraz wykaz środków trwałych. Co ważne, podatek ten obliczany jest jako procent od przychodu związanego ze sprzedażą towarów i usług.

Do opracowania artykuły wykorzystaliśmy informacje pochodzące ze strony www.oferujemyprace.pl. Więcej o podatkach można przeczytać właśnie tam..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com