Nowy JPK od lipca dla wszystkich firm

JPK_VAT to dokument w formie elektronicznej, którego elementy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) oraz wzorze schematu JPK_VAT.

Pierwotnie Ministerstwo Finansów planowało wdrożenie nowej struktury od 1 kwietnia 2020 r. (dla dużych przedsiębiorców) niemniej jednak, w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2, podjęto decyzję o przesunięciu terminu składania nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją na 1 lipca 2020 r. Wspomniane rozwiązanie stanowi jeden z środków podjętych w ramach Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników.

Nowy plik JPK_VAT zawierać będzie zarówno ewidencję zakupów i sprzedaży prowadzoną dla celów VAT, jak i deklarację VAT -7 i VAT-7K. Zlikwidowane zostaną natomiast załączniki obowiązujące przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, jak również wnioski dołączane do standardowych deklaracji. Ich miejsce zastąpią pola wyboru uwzględnione w strukturze nowego pliku JPK_VAT. JPK_VAT będzie zatem składał się z dwóch części, a mianowicie deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.

Zawartość JPK_VAT

Za pomocą nowego pliku JPK_VAT podatnicy przesyłać będą informacje potrzebne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, jak i informacje dotyczące podatnika, w tym m.in.:

1) identyfikujące podatnika,

2) konieczne do obliczenia wysokości podatku (dotyczące podstawy opodatkowania, podatku należnego z podziałem na stawki podatku i typy sprzedaży, podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych),

3) dotyczące nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,

4) dotyczące kwoty spożytkowanej na zakup kas rejestrujących.

JPK_VAT nie obejmie deklaracji:

 • VAT-8 ( Deklaracja dla podatku od towarów i usług składana przez podatników zobowiązanych do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów)
 • VAT-9M (Deklaracja dla podatku od towarów i usług)
 • VAT-10 (Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu)
 • VAT-11 (Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu)
 • VAT-12 (Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu)
 • VAT-13 (Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego)
 • VAT-14 (Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych)
 • VAT-21 (zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca)
 • VAT-23 (Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu)
 • VAT-26 (Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej)
 • Jak również VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R oraz VIN-D i VIU-D.

Warto dodać, iż w nowej strukturze podatnicy będą uzupełniać również takie dane jak:

 • Kod typu dokumentu zakupu,
 • Kod typu dokumentu sprzedaży,
 • Kod grupy towarów lub usług stanowiących przedmiot obrotu.

Wraz z wejściem w życie nowego JPK_VAT podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie będą zobowiązani do przesyłania ewidencji wraz z deklaracją w terminie do 25. dnia każdego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym.

Z kolei podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie będą zobligowani przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału osobno. Będą oni również wysyłać ewidencję VAT za pierwszy i drugi miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Ponadto za ostatni miesiąc danego kwartału będą składać ewidencję wraz z deklaracją w terminie właściwym do złożenia deklaracji kwartalnej.

Korekta ewidencji

Korekta dotyczyć może:

 • Wyłącznie części ewidencyjnej,
 • Części ewidencyjnej oraz deklaratoryjnej.

Wykonanie korekty w ewidencji VAT, która nie rzutuje na część deklaracyjną VAT, nie wpłynie na rozliczenia VAT. Jeżeli korekta będzie np. w zakresie NIP-u kontrahenta, wykazanym uprzednio w przesłanej ewidencji, to złożenie korekty wyłącznie we wspomnianej części nie wpłynie np. na termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z przesłanego wcześniej rozliczenia VAT, zawartego w pierwotnym pliku. Podatnik będzie miał na to 14 dni.

Jeżeli zaś korekta będzie odnosić się np. do podstawy opodatkowania, stawki VAT, to w takim przypadku automatycznie spowoduje ona zmiany w części deklaracyjnej. Będzie to rzutowało – zależnie od sytuacji – na wysokość zobowiązania podatnika bądź też na wydłużenie terminu zwrotu VAT.

Zasady nakładania sankcji

Nowy JPK niejako wymusi na przedsiębiorcach dokładniejsze i bardziej rzetelne wypełnianie przesyłanego do urzędu pliku, w tym zwłaszcza w części ewidencyjnej. Kary administracyjne nakładane będą na podatników, którzy złożą ewidencję zawierającą błędy uniemożliwiające przeprowadzenie oceny prawidłowości dokonywanych transakcji. Sankcji będą zatem podlegać podatnicy przesyłający plik JPK_VAT niespełniający wyznaczonych wymogów, co jest równoznaczne z zaburzeniem procesu przeprowadzanej analizy (co może wpłynąć na podejmowanie przez organy KAS bezzasadnych kroków rodzących straty na gruncie finansowych).

Wysokość sankcji będzie wynosiła 500 zł za każdy popełniony błąd. Niemniej jednak kara nie będzie nakładana w sposób automatyczny. W momencie wykrycia błędu, naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do skorygowania ewidencji. Jeżeli przedsiębiorca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania prześle korektę ewidencji z naniesionymi poprawkami, wówczas uniknie nałożenia sankcji.

Kara pieniężna zostanie natomiast nałożona na podatnika, który pomimo wezwania do korekty błędów, nie dokona poprawy takowych. Ponadto sankcją zostaną objęci podatnicy, którzy złożą wyjaśnienia/korektę ewidencji po wyznaczonym terminie 14 dni.

Zastąpienie dotychczasowej struktury nowym plikiem JPK_VAT oznacza dla przedsiębiorców konieczność zmiany obecnych schematów księgowych, a nawet wdrożenie nowych procesów. Narzędziem umożliwiającym osiągnięcie powyższego celu jest program Hogart JPK. Aplikacja pozwala na pełną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Hogart JPK to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania. Aplikacja obsługuje wszystkie struktury pliku JPK: JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_WB oraz JPK_EWP. Więcej informacji o programie Hogart JPK znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com