Jak zapewnić bezpieczeństwo danych klienta?

Dzisiaj dane są postrzegane jako najpotężniejsze narzędzie. Organizacje konkurują o uzyskanie jak największej ilości informacji o swoich obecnych i potencjalnych klientach. Zakłócenia związane z obsługą tych wszystkich danych i ochroną ich przed nieautoryzowanym dostępem były głównym tematem wielu dyskusji. W tym artykule przyjrzymy się głównym sposobom zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów oraz przebiegowi tych procesów w Agiliway.

Rządy na całym świecie uchwalają wiele przepisów regulujących przechowywanie i przetwarzanie poufnych informacji, a także ustalają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć wycieku danych. Ponieważ Agiliway ma klientów z różnych krajów, ważne jest przestrzeganie wszystkich tych przepisów w celu utrzymania udanej współpracy i wysokiego poziomu usług.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (OROD) stanowi, że każda organizacja lub firma zbierająca dane w UE jest zobowiązana do przestrzegania przepisów OROD od 25 maja 2018 roku. W przypadku naruszenia przepisy nakładają grzywny w wysokości do 20 milionów euro lub 4% całkowitych przychodów firmy za poprzedni rok obrotowy. OROD definiuje legalność, uczciwość i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizację danych, dokładność, ograniczenia przechowywania, integralność, poufność i rozliczalność jako kluczowe zasady bezpieczeństwa i ochrony.

Klienci, czyli podmioty danych, wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych. Te same zasady dotyczą organizacji, które przechowują dane osobowe swoich pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane te zostaną również niezwłocznie usunięte na żądanie. Ponadto formularze zgody muszą być jasne i zrozumiałe, aby można je było przeczytać i zrozumieć.

Firmy muszą identyfikować i eliminować wszelkie zagrożenia, które mogą skutkować wyciekiem poufnych informacji. Oznacza to, że konieczne jest przejrzenie i wyjaśnienie wszystkich polityk i procedur w organizacji: jak i gdzie przechowywane są dane, jak długo są przechowywane i na jakich warunkach dane te mogą być przekazywane innym.

Kolejnym ważnym krokiem w ochronie danych klientów jest podnoszenie świadomości pracowników. Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń wewnątrz organizacji jest niezbędne, aby podkreślić wagę przechowywania i zarządzania informacjami zgodnie z OROD.

Jednym z najsurowszych przepisów regulujących zarządzanie danymi osobowymi w Stanach Zjednoczonych jest Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (UPOUZ). Zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie oprogramowania dla branży medycznej.

Od 1996 roku, kiedy UPOUZ została wprowadzona po raz pierwszy, reguluje zakres ubezpieczenia i jakość opieki zdrowotnej, upraszczając procedury zarówno dla pacjentów, jak i podmiotów wykonujących te procedury. Zgodnie z UPOUZ dane dotyczące zdrowia nie podlegają niekontrolowanemu ujawnieniu i są ściśle chronione. Pacjenci sami podejmują decyzje o ujawnieniu swoich informacji organizacjom ochrony zdrowia lub ich przedstawicielom.

Ponadto UPOUZ zapewnia pacjentom możliwość otrzymywania kopii ich dokumentacji medycznej. Jest to bardzo ważne, ponieważ mogą śledzić i kontrolować oraz pomagać w unikaniu błędów w dokumentacji. Poza tym, gdy zdecydują się na zmianę lekarza, wszystkie dane są do nich w łatwy sposób przekazywane, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Nie ma potrzeby poddawania się dodatkowym badaniom, jeśli zostały przeprowadzone wcześniej.

Zgodnie z regulacjami KUOPK, każdy mieszkaniec Kalifornii ma prawo wymagać od firm ujawnienia, jakie dane osobowe o mieszkańcu posiada, jak przetwarzają i udostępniają te informacje. Organizacje non-profit, które działają w Kalifornii zgodnie z następującymi kryteriami, podlegają KUOPK:

 • roczny przychód brutto w wysokości ponad 25 milionów dolarów;
 • kupowanie, uzyskanie lub sprzedaż poufnych danych ponad 50 tysięcy mieszkańców, gospodarstw domowych, urządzeń;
 • otrzymują ponad 50% rocznych przychodów ze sprzedaży tych danych osobowych.

KUOPK stanowi, że informacje w kombinacji imienia i nazwiska osoby, numeru ubezpieczenia społecznego, dowodu osobistego (prawa jazdy, paszportu, dowódu wojskowego itp.), informacji finansowych (w tym kodu zabezpieczającego lub hasła), medycznych informacji lub informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym, obrazów biometrycznych, które mogą zapewnić dostęp do danych osobowych za pomocą technologii rozpoznawania twarzy, są uważane za wyciek danych. Zgodnie z tymi warunkami mieszkaniec Kalifornii może pozwać firmę za naruszenie ustawy KUOPK.

Jednym z głównych znaków wiarygodności firmy jest certyfikacja ISO 27001:2013, która gwarantuje, że systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) są zgodne z międzynarodowymi standardami. W procesie oceny niezależni audytorzy analizują procesy wewnętrzne organizacji na wszystkich poziomach, we wszystkich działach. Firma posiadająca certyfikat ISO 27001:2013 ma SZBI zgodny z ISO, zapewnia pełne zaufanie klientów, jest wysoce konkurencyjna i przestrzega międzynarodowych przepisów i praw. Główną wartością, jaką zyskujesz, wybierając firmę z certyfikatem ISO, są niezawodne i bezpieczne relacje biznesowe.

Firmy tworzące oprogramowanie muszą przestrzegać przepisów o ochronie danych i szybko dostosowywać się do zmian związanych z przetwarzaniem danych. Musimy mieć pewność, że żadne poufne informacje nie zostaną ujawnione ani niewłaściwie wykorzystane. Agiliway ma wiele podejść, które pomagają zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do jakichkolwiek prywatnych danych, w pełni zgodnych z OROD, UPOUZ, KUOPK itp., co potwierdza niezależny audytor ISO.

Dynamika współczesnego świata sprawia, że ​​ludzie i organizacje są coraz bardziej elastyczne i mobilne. Organizacje musiały szybko dostosować swoją infrastrukturę, aby upoważnieni pracownicy mogli pracować zdalnie i mieć pełny dostęp do niezbędnych informacji. Przejście na chmurę znacznie uprościło i usprawniło proces transformacji. Firmy te odczuły mniejszy wpływ na swoją działalność, więc nie straciły tak dużo, jak organizacje, których dane korporacyjne nie mogły zostać przeniesione poza biuro. Co więcej, przejście do trybu zdalnego ujawniło również więcej potencjalnych zagrożeń, z którymi mogą się zmierzyć organizacje. W wyniku tego opracowano bardziej rygorystyczne procedury kontroli nieautoryzowanego dostępu do informacji korporacyjnych.

Ponieważ na serwerach lub w chmurze przechowywane są tony poufnych danych, niezwykle ważne jest podejmowanie różnych środków w celu ich ochrony i zapobiegania naruszeniom. Zgodnie z preambułą 83 OROD, “Aby zachować bezpieczeństwo i zapobiec przetwarzaniu z naruszeniem tego rozporządzenia, administrator lub podmiot przetwarzający powinni ocenić ryzyko nieodłącznie związane z przetwarzaniem i wdrożyć środki (takie jak szyfrowanie) w celu złagodzenia tych zagrożeń.”

Szyfrowanie to potężne narzędzie cyberbezpieczeństwa, które służy do ochrony i przesyłania danych, niezależnie od tego, czy są one w locie, czy w spoczynku. Przez wiele lat organizacje budowały swoje polityki wokół Standardu szyfrowania danych (Data Encryption Standard), po czym dane były szyfrowane 56-bitowymi kluczami. Dziś jednak DES został zastąpiony bardziej zaawansowanymi algorytmami, które są mniej podatne na złamanie. Wśród nich są Triple DES, Advanced Encryption Standard (AES), Twofish, Perfect Forward Secrecy (PFS), Rivest-Shamir-Adleman (RSA), Format Preserving Encryption (FPE) i inne.

Istnieją dwa rodzaje szyfrowania:

 • klucz symetryczny (klucz tajny), który służy do kodowania i dekodowania danych cyfrowych i jest najlepszy dla małych zbiorów danych;
 • klucz asymetryczny składa się z pary kluczy – publicznego (używanego do szyfrowania danych) i prywatnego (używanego do odszyfrowywania).

Rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa chmury są wynikiem rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania chmurowe. Rzeczywiście, dostawcy usług w chmurze są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich produktów, jednak użytkownicy i klienci również biorą pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w chmurze.

Wirtualna sieć prywatna lub VPN to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do ochrony danych przed uszkodzeniem. Zapewnia bezpieczne połączenia między dwoma punktami, które współdzielą klucz szyfrowania w postaci hasła lub algorytmu. W ten sposób dane przesyłane są w bezpiecznej sieci jako ruch zaszyfrowany i są odszyfrowywane w określonym punkcie docelowym.

VPN przynoszą korzyści organizacjom, ponieważ zapewniają:

 • 100% bezpieczne połączenia bez potencjalnego odszyfrowania jakichkolwiek danych przez nieuprawnioną stronę;
 • zdalny dostęp do informacji niedostępnych publicznie;
 • poufność danych;
 • uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim itp.

W wyniku powszechnej dystrybucji danych korporacyjnych firmy wykorzystują VPN i usługi w chmurze do śledzenia zachowania wewnątrz swoich infrastruktur, a tym samym przewidują i zapobiegają uszkodzeniom lub wyciekom danych.

Zastosowanie narzędzi ZUM umożliwia działom IT zdalny dostęp do urządzeń firmowych, które są wykorzystywane do pracy z poufnymi danymi. Narzędzia te są nie tylko skuteczne w zarządzaniu przepływami pracy, ale także zapobiegają niepożądanemu wyciekowi danych w przypadku zgubienia urządzenia. Dział IT może w łatwy sposób zdalnie usunąć wszystkie informacje z urządzenia. Polityka ZUM ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa sieci korporacyjnych. Upraszcza proces zarządzania dostępem do określonych danych oraz zdalne wsparcie dla podłączonych urządzeń.

ZUM jest ważną częścią zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM), która obejmuje:

 • sprzęt komputerowy;
 • aplikacje;
 • wykonywanie poleceń zdalnych;
 • konfiguracja, aktualizacja i usuwanie aplikacji;
 • naprawa problemów operacyjnych itp.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwiązania ZUM mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza dziś, gdy pracownicy często korzystają z własnych urządzeń.

Każda firma, która działa na arenie międzynarodowej i współpracuje z klientami zagranicznymi, musi zapewnić, że żadna sytuacja polityczna lub ekonomiczna nie wpłynie poważnie na procesy, dane osobowe klientów będą bezpieczne, a biznes będzie kontynuowany bez względu na wszystko. Jako dostawca usług rozwoju oprogramowania, Agiliway opracował PCD, zapewnić swoich klientów, że na działalność firmy nie mogą mieć wpływu różne czynniki. Środki te powinny nie tylko chronić dane klientów, ale także zapewniać wydajność firmy w różnych sytuacjach.

PCD przewiduje wszystkie możliwe zagrożenia, np. dotyczące łączności, danych korporacyjnych, infrastruktury, sprzętu, dostaw energii elektrycznej itp. Stworzyliśmy rozproszoną infrastrukturę, aby wszystkie informacje klientów były przechowywane w chmurze z serwerami zlokalizowanymi w Europie i USA. Agiliway podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w rozwoju i zapewnić płynne i wysoce wydajne procesy.

Żyjąc w czasach, w których dane postrzegane są jako najcenniejszy zasób, należy je odpowiednio traktować. Przejście do chmury, przyjęcie zasad ochrony danych i planowanie ciągłości działania to kluczowe aspekty bezpiecznego zarządzania danymi. Posiadanie ustalonego zestawu reguł, które są idealne do zarządzania danymi firmy, to pierwszy krok do stworzenia bezpiecznego środowiska i zademonstrowania klientom, że jesteś zaufanym partnerem.

Agiliway wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów, zapewniając wysoki poziom procedur ochrony danych, na które nie mają wpływu różne czynniki zewnętrzne, dzięki przemyślanej strategii ciągłości działania.

Polecamy:
Co powinna mieć nowoczesna strona www?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com