Jak i gdzie zgłosić upadłość firmy jednoosobowej?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie zawsze wyłącznie pasmo sukcesów. Zdarza się też tak, że brutalny rynek powoduje konieczność zakończenia prowadzenia własnej firmy. Zadłużenie, zbyt duża konkurencja czy po prostu nietrafiony pomysł mogą być źródłem nie tylko porażki biznesowej, ale przede wszystkim powodem problemów finansowych. Ratunkiem w takiej sytuacji jest ogłoszenie upadłości. Jak to zrobić? Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Upadłość

Wbrew powszechnie panującej opinii o upadłość może wystąpić każdy przedsiębiorca. Prawo to przysługuje zarówno wielkim firmom, jaki małemu, osiedlowemu sklepikowi czy zakładowi szewskiemu. Jedynym warunkiem, jest posiadani statusu przedsiębiorcy, bez znacznie jest natomiast rodzaj wykonywanej działalności. Zasada taka, wynika wprost z zapisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze, zapisy tego aktu prawnego stosuje się do wszystkich dłużników, którzy posiadają status przedsiębiorcy. Tym samym, zgodnie z definicją przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Tym samym o upadłość może wystąpić każdy podmiot niezależnie od tego, jaki rodzaj działalności prowadzi i jaką formę organizacyjną posiada. Bez względu na to jest to spółka prawa handlowego czy też spółka akcyjna lub osoby fizyczne, wszyscy mogą wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Tak szeroki katalog podmiotów uprawnionych do ogłaszania upadłości jest efektem przyjęcia definicji przedsiębiorcy wprost z kodeksu cywilnego tj: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność we własnym imieniu i działają pod firmą. Co więcej sama ustawa o prawie upadłościowym nie określa co należy rozumieć pod pojęciem działalności gospodarczej. Dlatego też przyjęto, że za działalność taką uznaje się działalność produkcyjną, handlową czy usługową prowadzoną w celach zarobkowych czy wykonywaną w ramach swojego zawodu.

wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość

Ogłoszenie upadłości oznacza, że dany dłużnik nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych. Co za tym idzie po ogłoszeniu tego stanu, wierzyciele tracą w gruncie rzeczy możliwość dalszego skutecznego dochodzenie roszczeń od danego zobowiązanego. Wniosek o upadłość może zostać złożony przez samego dłużnika lub przez wierzyciela. Art. 21 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, jasno wskazuje, że dłużnik wniosek o upadłość powinien złożyć w sądzie w terminie nie dłuższym nie dwa tygodnie od momentu, w którym pojawiła się przesłanka to ogłoszenie upadłości.

Dla dopełnienia wymogów formalnych wniosek o upadłość firmy jednoosobowej musi zawierać:

– imię i nazwisko,
– nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność,
– miejsce zamieszkania,
– miejsce prowadzenia działalności – adres, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo,
– wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
– informację czy dłużnik podlega przepisom prawa polskiego, czy prawa innego państwa członkowskiego,,
– okoliczności, które stanowią przyczynę złożenie wniosku wraz z uprawdopodobnieniem.

W przypadku kiedy składającym wniosek o upadłość jest sam dłużnik, wniosek powinien dodatkowo zawierać dodatkowe informacje. Dotyczy to przede wszystkim informacji związanych z formą ogłoszenia upadłości. Istnieje bowiem możliwość ogłoszenia upadłości z opcją zawarcia układu lub obejmującą likwidację majątku.

W związku z powyższych wniosek taki, powinien zawierać:
1. aktualny spis inwentarza z szacunkową wyceną składników,
2. bilans przedsiębiorstwa sporządzony na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku,
3. wykaz wszystkich wierzycieli wraz z informacjami, co do terminu zapłaty, wysokość długu itd.;
4. oświadczenie o uregulowanych długach dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
5. spis dłużników mających zobowiązania wobec wnioskującego wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,
6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych wystawionych wobec dłużnika,
7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com