Co to jest pełna księgowość i kto musi przejść na nią przejść?

Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych to obowiązek, który dotyczy bardzo szerokiej grupy podmiotów. Zobowiązane do tej formy rejestrowania przychodów i kosztów są nie tylko osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne ale także osoby fizyczne. Różnica polega na tym, że nie dla wszystkich są one obowiązkowe.

Pełna księgowość

Prowadzenie księgi rachunkowej czyli pełnej księgowości jest o wiele bardziej skomplikowaną formą rejestrowania przychodów i rozchodów niż ewidencja przychodów czy nawet podatkową księgą przychodów i rozchodów. Zasadnicza różnica polega na tym, że w ramach pełnej księgowości konieczne jest utworzenie odpowiedniej liczby właściwych kont, które rozróżnia się na analityczne i syntetyczne. Co więcej wymogiem jest konieczność prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń księgowych. Co więcej w przypadku podmiotów podlegających ustawie o rachunkowości pojawiają się kolejne obowiązki związane z koniecznością sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Ponadto należy zauważyć, że podatkowa księga przychodów i rozchodów jest stosowana w celu ujęcia wartości niezbędnych do ustalenia rozliczeń podatku dochodowego. Znaczy to, że są w niej ujmowane tylko przychody i koszty. W odróżnieniu od tego, księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że należy uwzględniać w nich wszystkie ruchy finansowe, jakie mają miejsce w ramach prowadzonej działalności.

W odróżnieniu od ksiąg podatkowych, księgi rachunkowe nie są prowadzone w celu ustalenia rzeczywistego poziomu należności podatkowych. Naczelną rolą pełnej księgowości jest rejestrowanie właściwej kondycji finansowej danej firmy. Ewentualna funkcja podatkowa jest jedynie elementem dodatkowym nie stanowiącym o podstawowej funkcji ksiąg rachunkowych. Jest to konsekwencja zapisów umieszczonych w ustawie o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 24 ust 1 powyższej ustawy, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mają wyliczany dochód z działalności gospodarczej na podstawie tychże ksiąg po zmniejszeniu ich o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, które zostały wcześniej zaliczone w koszty uzyskanie przychodów.

Co za tym idzie, księgi rachunkowe są prowadzone w celu rejestracji wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w ramach działalności gospodarczej. Niezależnie od tego czy mają one mają one rzeczywiste skutki na dochód danego podmiotu czy tez nie. Księgi rachunkowe są zatem swoistym odwzorowaniem w ramach kont księgowych rzeczywistej aktywności i kondycji finansowej danego podmiotu.

Księgi rachunkowe. Kto musi, kto może?

Art. 2 ustawy o rachunkowości jasno i precyzje wskazuje listę podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości czyli ksiąg rachunkowych. Wskazany w przywołanym przepisie katalog należy do bardzo szerokich i wskazuje spora grupę zobowiązanych do prowadzenia właśnie takiej formy księgowości. Obligatoryjnie księgi rachunkowe musza prowadzić spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo akcyjne. Obowiązek ten ciąży także na osobach zagranicznych oraz oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Pełną księgowość są zobowiązane prowadzić także takie podmioty, jak osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółdzielnie. Warunkiem, po spełnieniu którego wymienione podmioty są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest osiągniecie w roku obrotowym przychodów netto w wartości wyższej niż 5 293 440 zł. Trzeba przy tym pamiętać, że wszystkie podmioty wymienione powyżej mają możliwość prowadzenia pełnej księgowości dobrowolnie. Jest to jedna sytuacja niezwykle rzadka z uwagi na wysoki stopień skomplikowani ksiąg wieczystych oraz nieporównywalnie prostsze w prowadzeniu księgi podatkowe czy ewidencje. Jednak decyzję podejmuje autonomiczne podmiot, który ma możliwości wyboru.

Polecamy również:
Program księgowy dla stowarzyszeń i fundacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com