Procesy logistyczne

Proces to sekwencyjna zmiana zjawisk lub stanów w rozwoju jakiegoś obiektu, a także szereg sekwencyjnych działań, których celem jest osiągnięcie jakiegoś określonego rezultatu. Tak więc proces charakteryzuje się zarówno dynamiką, jak i orientacją na osiągnięcie konkretnego rezultatu.

Procesy logistyczne wywierają znaczący wpływ na gospodarkę przedsiębiorstwa, kształtują jego wskaźniki finansowe oraz wpływają na pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Wszystkie procesy – zakupienie i zaopatrywanie, magazynowanie, dystrybucja, transport itd. – powinny podlegać weryfikacji pod względem efektywności ekonomicznej. Najbardziej odpowiadające temu narzędzia to metody analizy ekonomicznej, które pozwalają:

 • Ujawnić i określić faktyczny stan bieżących procesów logistycznych,
 • Określić i wyjaśnić źródła i przyczyny pojawiających się problemów,
 • Sporządzać prognozy krótkotrwałe dot. rozwoju procesów,
 • Wyciągnąć wnioski i rekomendacje, których wdrożenie pozwoli się pozbyć odchyleń od normy i zapewnić wzrost efektywności.

Analiza procesów logistycznych składa się z analizy procesów (przepływów) materialnych i informacyjnych oraz z analizy kosztów logistycznych. Z kolei analiza procesów (przepływów) materialnych i informacyjnych zawiera następujące typy analizy:

 • Analiza procesów zaopatrzenia,
 • Analiza zapasów,
 • Analiza procesów magazynowych,
 • Analiza procesu sprzedaży.

Analiza menedżerska procesów logistycznych zawiera:

 • Własną produkcję lub zaopatrzenie,
 • Wybór źródeł zakupów zaopatrzeniowych,
 • Analizę efektywności obsługi transportowej,
 • Analizę efektywności inwestycji związanych z magazynowaniem,
 • Wybór kanałów dystrybucji.

Procesy logistyczne można pojmować na różne sposoby. Jeśli patrzeć na nie z perspektywy głównych kierunków (dziedzin) praktycznego zarządzania logistycznego, wyróżnić należy następujące fizyczne procesy logistyczne, którym towarzyszą odpowiednie procesy informacyjne:

 • Zaopatrzenie: jest to proces dostarczania potrzebnych dóbr (materiałów, surowców, innych towarów) do miejsca produkcji lub innego przetworzenia tych dóbr poprzez stworzenie wartości dodanej; od efektywności i płynności tego procesu zależy cały proces produkcji, a mianowicie jego szybkość i efektywność, a co za tym idzie – wielkość zysków i zwrotu z inwestycji,
 • Produkcja: procesy logistyczne ograniczają się w tej sferze do bezpośrednich przepływów materialnych na fabryce, w zakładzie przemysłowym lub w innym miejscu tworzenia wartości dodanej, np. ruch surowców czy też półproduktów wzdłuż linii produkcyjnej itd.,
 • Magazynowanie: im krótszy jest cykl produkcyjny, tym większego znaczenia nabiera proces magazynowania, czyli przechowywania dóbr materialnych, zwłaszcza wyrobów gotowych i innych towarów; od sposobu zarządzania procesem magazynowania zależy wielkość środków zamrożonych w zapasach i zdolność przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb klientów jak najszybciej, co przekłada się na przewagę konkurencyjną i zwiększenie zysków, ale wymaga też zamrażania środków pieniężnych w towarze,
 • Dystrybucja: dokonywana jest zwykle za pomocą transportu: drogowego, kolejowego, wodnego śródlądowego, lotniczego, morskiego itd.; jedna z niewielu dziedzin, gdzie osiągnąć można nawet kilkakrotne zmniejszenie kosztów zmiennych na jednostkę towaru przy wdrażaniu właściwych metod zarządzania dystrybucją.

Z punktu widzenia czynności pracowników działu logistyki, wyróżnić można następujące procesy logistyczne, zgodnie z Zarembą (2006: 14-15):

 • Obsługa klientów: uczestniczenie pracowników działu logistyki w realizacji konkretnych zamówień i opracowaniu najlepszych rozwiązań transportowych i magazynowych,
 • Lokalizacja składów, magazynów i zakładów produkcyjnych: uczestniczenie w podjęciu decyzji związanych z przydziałem środków na cele inwestycyjne z punktu widzenia planowania przestrzennego,
 • Prognozowanie popytu: czynności marketingowo-logistyczne polegające na możliwie najdokładniejszym przewidywaniu wielkości popytu na każdy rodzaj produkcji przedsiębiorstwa,
 • Procesy zaopatrzeniowe: zapewnienie obecności surowców i innych produktów potrzebnych do procesu produkcji,
 • Przepływ informacji: zapewnienie stosownej dokumentacji papierowej i/lub elektronicznej towarzyszącej każdej fizycznej czynności logistycznej,
 • Pakowanie: jeden z aspektów procesu realizacji zamówienia polegający na znalezieniu w magazynie właściwego zestawu produktów zamówionych przez klienta, połączeniu ich, bezpośrednio pakowaniu i znakowaniu,
 • Kontrola zapasów: wyznaczenie, czy zapasy wszystkich surowców, półproduktów, paliwa itd. są na wystarczającym poziomie, by zapewnić jednocześnie płynność produkcji i realizacji zamówień i jak najmniejsze zamrażanie środków w towarze,
 • Obsługa zwrotów: czynności związane ze sprawdzaniem zwróconych towarów i ich wysyłką do odpowiednich działów czy placówek firmy,
 • Realizowanie zamówień: kompleksowy proces zaspokajania potrzeb klientów ujawnionych w akcie złożenia zamówienia,
 • Gospodarowanie odpadami: zarządzanie logistyczneobiektami, które zostają po procesie produkcyjnym, w sposób odpowiadający celom i zasadom ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego,
 • Czynności transportowe: efektywne dostarczenie produkcji przedsiębiorstwa do klientów oraz surowców, półproduktów, paliwa i części zamiennych w ramach procesu zaopatrzenie, jeśli przedsiębiorstwo dostarcza je we własnym zakresie,
 • Składowanie lub magazynowanie: efektywne przechowywanie zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych w celu zapewnienia płynności procesu produkcji i realizacji zamówień.

Procesy logistyczne przeprowadzane we właściwy i odpowiedzialny sposób przyczyniają się do tworzenia przewagi konkurencyjnej i zwiększenia zysków firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com