Poznaj specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

Specjalne strefy ekonomiczne nazywane w skrócie SSE to specjalnie wyodrębnione obszary na terenie Polski. Są to miejsca, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na szczególnych, uprzywilejowanych warunkach. Powstanie specjalnych stref ekonomicznych miało na celu utworzenie narzędzia ekonomicznego, który stworzy swoistą dźwignie wspierającą rozwój regionów szczególnie dotkniętych bezrobociem i słabym rozwojem gospodarczym.

Warunki korzystania

W związku z faktem szczególnego statusu specjalnych stref ekonomicznych warunki korzystania w preferencyjnych możliwości inwestowania w nich są ściśle określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 i z 2008 r. nr 118, poz. 746) wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi.

Specjalne warunki korzystania z specjalnych stref ekonomicznych są traktowane, jako pomoc publiczna. Jest ona udzielana w postaci zwolnień z podatku dochodowego, z tytułu
– kosztów poniesionych w związku z inwestycją lub
– tworzenia nowych miejsc pracy.

Wysokość pomocy jest również ściśle określona i stanowi wypadkową ustalonego poziomu pomocy dla danego obszaru –specjalnej strefy oraz poziomu kosztów, które stanowią podstawę do udzielenia zwolnienia. Dodatkowo pomoc publiczna udziela przedsiębiorcom w ramach specjalnych stref ekonomicznych jest dodatkowo zwiększana odpowiednio o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw oraz 10 procent dla średnich.

W przypadku pomocy udzielanej z tytułu nowej inwestycji, jej wysokość jest obliczana ja podstawie iloczynu maksymalnej intensywności pomocy właściwej dla danego obszaru oraz kosztów inwestycji pozwalających do wystąpienia z wnioskiem o pomoc.

Dodatkowo by móc skorzystać z pomocy publicznej w tej postaci konieczne jest:
– pięcioletni okres prowadzenia działalności gospodarczej,
– zachowanie prawa własności do składników majątku, na które przeznaczone były wydatki inwestycyjne przez okres pięciu lat,

W przypadku przedsiębiorstw małych oraz średnich okres ten ulega skróceniu do lat trzech.

Przedsiębiorcy, którzy prowadząc działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych chcą otrzymać pomoc publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy muszą liczyć się z tym, ze jej wysokość stanowi również efekt iloczynu. Na składowe tego działania wlicza się maksymalną wysokość pomocy ustaloną dla danego obszaru i sumę dwuletnich kosztów płacy brutto zatrudnionych pracowników. Utworzone w ten sposób miejsca pracy musza być utrzymane przez okres 5 lat a w przypadku małych i średnich firm przez 3 lata.

Specjalne strefy ekonomiczne na terenie Polski

Zgodnie z ustawą stanowiącą podstawę funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych mogą być one tworzone tylko na podstawie rozporządzenia. Natomiast zarządzanie nią może być prowadzone tylko przez spółkę akcyjną lub spółka z ograniczona odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa ma większościowe udziały lub udziałowcem większościowym jest samorząd województwa.

Aktualnie na terenie Polskie funkcjonuje czternaście specjalnych stref ekonomicznych:

 • kamiennogórska na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego,
 • katowicka na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego,
 • kostrzyńsko – słubicka na terenie województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego,
 • Krakowski Park Technologiczny na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego,
 • legnicka na terenie województwa dolnośląskiego,
 • łódzka na terenie łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego,
 • Euro – Park Mielec na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego,
 • pomorska na terenie województw pomorskiego, kujawsko – pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,
 • słupska na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,
 • strefa Starachowice na terenie województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, opolskiego, łódzkiego, lubelskiego,
 • suwalska na terenie województw podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego,
 • EURO PARK Wisłosan na terenie województw podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego,
 • wałbrzyska na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego,
 • warmińsko mazurska na terenie województw warmińsko mazurskiego i mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com