Postępowanie układowe: skuteczna strategia dla firm w kryzysowej sytuacji

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie biznesu kluczowa dla każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku, ewentualny kryzys gospodarczy i złe zarządzanie, mogą doprowadzić do kryzysów w działalności, a co za tym idzie, ryzyka upadłości. Postępowanie układowe jest jednym z kluczowych narzędzi, które pozwalają na rozwiązanie kryzysowych sytuacji przedsiębiorstw w sposób konstruktywny i satysfakcjonujący dla wszystkich stron zaangażowanych. W niniejszym artykule przedstawimy kompleksową strategię postępowania układowego, która pozwoli Twojej organizacji wrócić na dobre tory.

Czym jest postępowanie układowe?

Postępowanie układowe to jedno z czterech rodzajów postępowań, obok przyspieszonego postępowania układowego, o zatwierdzenie układu oraz sanacyjnego, które przewiduje prawo restrukturyzacyjne. Na tle pozostałych wyróżnia się możliwością zawarcia przez dłużnika układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, a także możliwością prowadzenia, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe krok po kroku

Postępowanie układowe jest procedurą, w której skład wchodzi siedem podstawowych etapów działania, gwarantujących jego skuteczność.

1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania: strona zainteresowana rozpoczęciem postępowania układowego składa odpowiedni wniosek, wraz z m.in. wstępnym planem restrukturyzacyjnym.

2. Weryfikacja przez sąd: sąd weryfikuje złożony wniosek pod kątem formalnych wymogów i decyduje, czy jest on zgodny z przepisami prawa, a jeśli są ku temu przesłanki, otwiera postępowanie układowe.

3. Postępowanie wchodzi we właściwą fazę. W tej fazie postępowanie układowe jest prowadzone z udziałem nadzorcy sądowego. Nadzorca sądowy ma wpływ na możliwość podejmowania przez firmę czynności przekraczających zwykły zarząd. Co jednak ważne właściciele lub członkowie zarządu nie są tego zarządu pozbawiani tak jak na przykład dzieje się to w ramach postępowania sanacyjnego.

4. Po przygotowaniu pozostałych dokumentów (propozycje układowe, właściwy plan restrukturyzacyjny, przedsiębiorca przedstawia wierzycielom propozycje restrukturyzacji jego zobowiązań.

5. Głosowanie nad układem: zwołanie zgromadzenia wierzycieli, w celu zaakceptowania lub odrzucenia ustalonej propozycji układu.

6. Orzeczenie sądu: Sąd wydaje orzeczenie zatwierdzające układ, jeśli uzna go za zgodny z prawem. Orzeczenie to ma moc prawną i stanowi podstawę do egzekucji postanowień układu.

7. Zakończenie postępowania – z chwilą zatwierdzenia układu postępowanie się kończy; Po zakończeniu natomiast etapu wykonywania układu, sąd wydaje ostateczne postanowienie, w którym stwierdza, że układ został wykonany.

Postępowanie układowe – kiedy skorzystać i na czym się skupić?

Wdrożenie postępowania układowego kierowane jest do przedsiębiorstw, które znajdują się w takiej kondycji finansowej, która z jednej strony świadczy o utracie płynności finansowej, ale prowadzi do wniosku, że dłużnik będzie mógł zaspokajać koszty powstałe po otwarciu postępowania układowego. Jeśli sytuacja przedsiębiorstwa nie jest na tyle dobra, wtedy lepszych rozwiązaniem jest wdrożenie postępowania sanacyjnego. To postępowanie oczywiście jest dużo bardziej ingerującym w strukturę przedsiębiorstwa, ale daje możliwość wyjścia z kryzysu po podjęciu działań naprawczych.

Należy pamiętać, że postępowanie układowe nie może odbyć się bez dwóch podstawowych elementów, które są niezbędne już na jego pierwszym etapie:

  • planu restrukturyzacyjnego, który należy odpowiednio dopasować do obecnego stanu przedsiębiorstwa, struktury zadłużenia oraz realnych możliwości względem wierzycieli,
  • spisu wierzytelności, z uwzględnieniem wszystkich zadłużeń wobec każdego wierzyciela przed otwarciem postępowania, co w dalszym etapie przekłada się na wagę głosu danego wierzyciela.

Postępowanie układowe to rozwiązanie dla dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale nie muszą jeszcze stosować najdalej idących środków restrukturyzacyjnych. Stanowi ono skuteczną strategię rozwiązywania problemów finansowych, która pozwala na zachowanie harmonii i reputacji firmy. Poprzez aktywną komunikację, negocjacje oraz elastyczność, można osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com