Poprawne oznakowanie robót drogowych – jakie wytyczne i wymagania?

Roboty drogowe najczęściej wiążą się zarówno z utrudnieniami dla kierujących pojazdami, rowerami, jak i dla pieszych. Właśnie dlatego konieczne jest ich właściwe oznakowanie. Poniżej wyjaśniamy, jakie wytyczne obowiązują przy znakowaniu terenu wokół prac drogowych.

Kto wykonuje oznakowanie robót drogowych?

Istotne z punktu widzenia zarówno samorządów, zarządców, właścicieli prywatnych dróg, jak i ich użytkowników: kierowców, rowerzystów, pieszych, jest to, kto może wykonywać oznakowanie robót drogowych. Jest to przede wszystkim gwarancja, że zostanie to wykonane prawidłowo – z wyszukaniem alternatywnych sposobów na przejazd i przejście, a przede wszystkim – z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa.

W przypadku robót budowlanych w obrębie pasa ruchu, np. ocieplania budynków czy odmalowania ich elewacji, konieczne jest uzyskanie zgody zarządcy drogi i opłacenie zajęcia pasa. Zrobić to może właściciel domu lub rzadziej – firma, która będzie wykonawcą. Do ich obowiązków należy odpowiednie oznakowanie na czas trwania robót miejsc niebezpiecznych, zgodnie z projektem i wymaganiami prawa, a także zakup lub wypożyczenie znaków i innych niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barierek, pachołków), ich montaż i demontaż.

Inaczej w przypadku oznakowania w czasie remontu drogi. Zwłaszcza jej dużej przebudowy. Oznakowanie robót drogowych najczęściej wykonują wtedy firmy specjalizujące się w tym, przykładowo unistop.pl. Współpracują z wykonawcami. Wiedzą, na jakie aspekty zwrócić uwagę, jakie wytyczne zawarte są w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury, jak przygotować projekt i jak zorganizować ruch, aby było jak najmniej niedogodności dla użytkowników dróg i chodników. Co więcej, dysponują znakami pionowymi, sprzętem do nanoszenia znaków poziomych i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Potrafią właściwie je zamontować.

Wytyczne znakowania robót drogowych

Zasady oznakowania miejsc robót i organizacji ruchu na tym terenie są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze.

Na początku należy przygotować projekt organizacji ruchu, w którym musi znaleźć się:

  • opis techniczny (charakterystyka drogi, zagrożenia, utrudnienia, zakres planowanych robót dla każdego etapu prac);
  • plan orientacyjny i sytuacyjny;
  • zestawienie oznakowania poziomego i pionowego;
  • terminy czasowej organizacji ruchu;
  • harmonogram robót w przypadku etapów;
  • program sygnalizacji świetlnej (jeśli jest);
  • zasady rejestrowania zmian w oznakowaniu.

Projekt musi zostać zatwierdzony przez właściwe organy. Dla dróg wojewódzkich jest to wojewoda, dla powiatowych i gminnych – starosta. Wykonawca może wdrażać czasową organizację ruchu jeśli ma zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Wymagania dotyczące znakowania robót

Krawędź jezdni w obszarze robót należy wyznaczać za pomocą tablic kierujących. To samo tyczy się oznaczania zmiany toru jazdy z aktywnym oznakowaniem tzw. „falą świetlną” i oznakowaniem poziomym. Do wygradzania stref robót stosuje się zapory drogowe i tablice prowadzące.

Wygrodzenia w poprzek jezdni w formie tablic prowadzących od strony najazdu muszą być wyposażone w światła ostrzegawcze żółte, a przy zamknięciach dróg – czerwone. Krawędź jezdni o uskoku ponad 30 cm należy zabezpieczyć barierami.

Ciągi piesze muszą być oznakowane w sposób wskazujący bezpieczne kierunki ruchu i posiadać zabezpieczenia, np. zapory podwójne.

W miejscach wprowadzania zmian w organizacji ruchu musi być stosowane kompletne czasowe oznakowanie poziome. Każdy pojazd wykonujący prace na drodze jest znakowany tablicami zamykającymi.

Oczywiście to tylko część z wymogów. Bardziej szczegółowe stosuje się adekwatnie do konieczności, czyli planowanych prac i przygotowanych pod nie schematów organizacji ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com