Podstawowe funkcje i zalety faktoringu należności

Handel pomiędzy firmami opiera się na tak zwanym kredycie kupieckim. Stosowanie odroczonego terminu płatności jest podstawą funkcjonowania obrotu gospodarczego. Kupno surowców i materiałów, sprzedaż produktów, towarów i usług opiera się na obrocie bezgotówkowym i płatnościach terminowych. Dzięki takiej formie rozliczeń firmy mogą się rozwijać, zwiększać obroty, produkować więcej i szybciej. Pomimo wszelkich zalet tej formy rozliczeń ma ona oczywiście także wady. W praktyce i w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że odroczony termin płatności jest korzystny dla kupującego, a niekorzystny dla sprzedającego. Niemniej jednak ponieważ rynek to system naczyń połączonych nie można zazwyczaj w praktyce kupować “na termin”, a sprzedawać za gotówkę.

Skupmy się teraz na wadach i zagrożeniach jakie niesie stosowanie odroczonego terminu płatności dla sprzedającego:

konieczność oceny wypłacalności i rzetelności kupującego (w praktyce jest to kredytobiorca)
ryzyko związane z zaburzeniami płynności finansowej (konieczność zapłacenia dostawcom wcześniej niż termin otrzymania zapłaty za własny produkt)
ryzyko związane z całkowitą niewypłacalnością odbiorcy
trudności w szacowaniu przepływów finansowych związane z ewentualnymi opóźnieniami płatności w stosunku do terminu wymagalności faktury
konieczność angażowania zasobów firmy w proces monitorowania płatności
powstanie zobowiązań podatkowych i konieczność ich uregulowania nawet w przypadku braku otrzymania płatności za sprzedany towar lub usługę
Wszystkie powyższe zagrożenia wymagają ze strony zarządzających daną firmą stworzenia odpowiednich procedur kontrolnych i wprowadzenia rozwiązań mających na celu minimalizację wymienionych ryzyk i zagrożeń. Jednym z takich rozwiązań jest wdrożenie w firmie faktoringu należności. Faktoring w dużym uproszczeniu polega na spieniężeniu należności tuż po ich powstaniu poprzez sprzedaż ich do wyspecjalizowanego podmiotu – faktora. Firma korzystająca z faktoringu (faktorant) przenosi na rzecz faktora własność należności (dokonuje ich cesji). W zamian otrzymuje środki finansowe wypłacane w formie zaliczki faktoringowej.

Zalety i funkcje faktoringu:

funkcja finansowa – przyspieszenie obrotu pieniężnego, umożliwienie planowania przepływów pieniężnych
funkcja administracyjna – proces monitorowania należności wykonywany jest przez faktora
funkcja gwarancyjna – faktor dokonuje analizy sytuacji kontrahenta którego zobowiązania są finansowane i pilnuje aby należność została zrealizowana w terminie. W przypadku konieczności wdrożenia procedur windykacyjnych zapewnia najczęściej również takie rozwiązania.
Reasumując, można przyjąć, że w większości firm które sprzedają swoje produkty i usługi z odroczonym terminem płatności, dużej i rozproszonej grupie odbiorców, wdrożenie faktoringu należności może przynieść wymierne korzyści i oszczędności. Łatwiejsze zarządzenie bieżącą płynnością finansową i ograniczanie ryzyka związanego z powstawaniem przeterminowanych lub nieściągalnych należności to najważniejsze zalety stosowania finansowania poprzez instrumenty faktoringowe.

Więcej informacji na stronie faktoring.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com