Od 2019 roku możliwe uproszczenia podatkowe

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza możliwość jednorazowego rozliczania straty podatkowej do 5.000.000 zł. Co jeszcze się zmieni?

E-deklaracje na podatki lokalne

Projekt zakłada, że deklaracje na podatek rolny, leśny oraz podatek od nieruchomości będą mogły być składane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto na podstawie delegacji ustawowej minister właściwy ds. finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy (deklaracji podatkowych) wraz z załącznikami oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku, z uwzględnieniem możliwości wprowadzania przez rady gmin zwolnień i ulg w danym podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami.

Zatem podatnicy podatków lokalnych otrzymają ujednolicone − w skali kraju − formularze podatkowe, które będą mogły być przekazywane także w formie elektronicznej.

Mały podatnik

Aktualnie status małego podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych przysługuje tym podatnikom, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Nowelizacja zakłada jej podniesienie do wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Status małego podatnika uprawnia m.in. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50.000 euro oraz do stosowania obniżonej stawki CIT (wynoszącej obecnie 15%; od 1 stycznia 2019 r. ma wynosić 9%).

Omawiana zmiana wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020 r.

Strata podatkowa

Obecnie strata podatkowa poniesiona w danym roku podatkowym ze źródła przychodów może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jest to możliwe, pod warunkiem że bez względu na wielkość tej straty wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych pięciu lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Po zmianach obok ww. zasady dotychczasowej − podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego obniżenia dochodu w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o kwotę straty nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Jeżeli poniesiona strata będzie wyższa niż 5.000.000 zł, to nieodliczona kwota będzie podlegać rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym jednak że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% wysokości straty.

Zgodnie z przepisem przejściowym szybsze rozliczenie będzie dotyczyć strat podatkowych powstałych, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. Tym samym straty podatkowe z bieżącego roku podatkowego oraz z lat wcześniejszych będą pomniejszać dochód wg zasad dotychczasowych, także po 1 stycznia 2019 r.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło: projekt z 9 listopada 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, druk sejmowy nr 2862 – przekazany do senatu.

Arkadiusz Juzwa
doradca podatkowy
PortalFK.pl

Polecamy:
Wszystko o ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com