Jak otworzyć własną szkołę?

Otworzenie własnej szkoły może być dobrym pomysłem na działalność, trzeba jednak pamiętać, że stworzenie takiej placówki wymaga zupełnie innych formalności niż założenie firmy. Szkołom stawia się także bardzo konkretne wymagania, które muszą zostać spełnione, aby otrzymać odpowiednie pozwolenia.

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju założenie szkoły nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego osoby, które decydują się na tego typu działalność mogą ominąć wiele skomplikowanych procedur i formalności wymaganych od właścicieli firm. Jednocześnie w przypadku takiej formy działalności również należy liczyć się z różnymi specyficznymi wymaganiami, które musi spełnić przedsiębiorca. Często mogą się one okazać dużo bardziej skomplikowane i trudne do spełnienia.

Jak zdobyć uprawnienia?

Z punktu widzenia prywatnego przedsiębiorcy korzystnym rozwiązaniem jest założenie placówki niepublicznej, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Aby zdobyć taki status należy spełnić kilka warunków określonych szczegółowo w przepisach. Tego typu placówka musi między innymi wprowadzić taki sam program nauczania, jaki jest realizowany w szkołach publicznych, a także promować uczniów i przeprowadzać egzaminy na takich samych zasadach. W tego typu szkole należy również zatrudnić jedynie nauczycieli, którzy mają kwalifikacje odpowiednie dla placówek publicznych.

Wpis do ewidencji

W przypadku szkoły niepublicznej konieczne jest uzyskanie wpisu do ewidencji, która prowadzona jest przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego. Zgłoszenie powinno zawierać między innymi dane osoby, która ma prowadzić szkołę, określenie typu placówki, jej statut, a także dane na temat kwalifikacji pracowników.

W określonych przypadkach można spotkać się z odmową wpisania do ewidencji. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich potrzebnych informacji lub nie zostanie uzupełnione o właściwe dane w odpowiednim terminie. Druga sytuacja, w której następuje odmowa to niezgodność statut placówki z obowiązującym prawem.

Zezwolenie na prowadzenie szkoły

Założenie szkoły publicznej wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia. W zależności od rodzaju szkoły oraz jej lokalizacji wiosek należy złożyć do wójta, prezydenta miasta, burmistrza, starosty lub marszałka województwa. Taki wniosek powinien zawierać informacje na temat założyciela szkoły, określenie jej rodzaju, szacowanej liczby uczniów oraz daty rozpoczęcia działalności, a także dane dotyczące miejsca prowadzenia placówki.

Statut szkoły

Każda szkoła powinna posiadać odpowiedni statu, który reguluje zasady jej działalności. Taki dokument musi również spełniać dokładnie określone wymagania. Przede wszystkim musi być zgodny z obowiązującym prawem. W statucie należy zawrzeć zasady przyjmowania uczniów oraz zasady skreślenia osób z listy uczniów szkoły. W dokumencie może zostać poruszonych także wiele innych kwestii dotyczących życia szkoły, jednak wszystkie regulacje powinny być zawsze zgodne z polskim prawem.

Zakładając szkołę trzeba także pamiętać o regulacjach, które dotyczą jej likwidacji. Przepisy mówią wyraźnie, że działalność można zakończyć jedynie wraz z końcem roku szkolnego. Co najmniej pół roku przed planowanym terminem likwidacji należy zawiadomić o tym odpowiedni organ ewidencyjny, rodziców, uczniów, a także gminę, na terenie której znajduje się zamykana placówka. Należy się z tym liczyć w momencie zakładania tego typu instytucji i trzeba uwzględnić ewentualne komplikacje, które mogą wyniknąć z konieczności przestrzegania takich przepisów.

Założenie i prowadzenie szkoły nie jest związane z formalnościami, które są wymagane od właściciela firmy. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że zasady funkcjonowania takich placówek są regulowane przez szereg specyficznych przepisów. Zarządzanie taką placówką oraz spełnienie wszystkich wymagań może okazać się trudnym zadaniem, dlatego jest to forma działalności, którą należy bardzo szczegółowo przemyśleć i dobrze zaplanować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com