Jak opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która będzie spełniała najnowsze wymogi?

Otwierając nową lub rozwijając starą firmę o nową filię, czy przenosząc ją do nowego budynku, spełnić trzeba szereg wymagań. Przedsiębiorca musi zadbać o dobry stan techniczny budynku, umieszczenie gaśnic i innych sprzętów przeciwpożarowych, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, przeszkolenie personelu, stworzenie planu ewakuacyjnego i innych.

W tym artykule zaś, skupmy się na opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
IBP to dokument wymagany przez przepisy przeciwpożarowe wynikające z Dz.U.2010.109.719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi zawierać:

 1.  specyfikację oraz przeznaczenie obiektu (np. przechowywanie materiałów łatwopalnych/wybuchowych), opis zachodzących na jego terenie procesów technologicznych, warunki techniczne,
 2. wykaz wyposażenia wymaganych urządzeń ochrony przeciwpożarowej (np. gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne) oraz sposób poddawania ich przeglądom technicznym oraz konserwacji,
 3. określenie postępowania w razie wybuchu pożaru lub innego zagrożenia,
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeśli takowe prace mają miejsce,
 5. organizację i warunki ewakuacji ludzi, oraz praktyczne sposoby ich weryfikacji,
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracowników, z przepisami p.poż oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
 7. zadania i obowiązki użytkowników zabudowań i przyległego terenu w kwestii ochrony przeciwpożarowej,
 8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz teren przyległy z uwzględnieniem graficznych oznaczeń,
 9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

IBP powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz na 2 lata, oraz po każdej zmianie procesu technologicznego, przeznaczenia budynku lub terenu i innych działań, wpływających na ochronę przeciwpożarową. Konieczne jest przekazanie tejże dokumentacji do Komendanta miejscowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w celu umożliwienia prawidłowego rozpoznania, działań gaśniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa strażakom biorącym udział w ewentualnej akcji gaśniczej, oraz być dostępna dla ekip ratowniczych podczas prowadzenia działań oraz prowadzenia rozpoznania.

Z obowiązku wynikającego z rozporządzenia zwolnione są obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, oraz:

 1.  kubatura brutto budynku lub osobnej strefy pożarowej (np. osobna część budynku) nie przekracza 1 000 metrów sześciennych z zastrzeżeniem punktu 2;
 2.  kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 metrów sześciennych;
 3.  obszar strefy pożarowej obiektu innego niż budynek (plac, instalacje zewnętrzne) nie przekracza 1 000 metrów kwadratowych.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą http://www.hydronetka.pl/ w oparciu o wymienione na początku Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Jest ogólnym zapisem wymagań, jednak podczas opracowywania IBP warto korzystać z samego rozporządzenia, by uniknąć sytuacji pominięcia ważnych kwestii oraz wziąć pod uwagę ewentualne zmiany weń wprowadzone.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com