Dotacje do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – kto może otrzymać pomoc?

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną otrzymuje comiesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia, które pobierane jest ze środków PFRON. Kto może skorzystać z takiego wsparcia?

W Polsce pracujący odsetek osób niepełnosprawnych jest bardzo niski w porównaniu ze średnią europejską – u nas to zaledwie 28% niepełnosprawnych w wieku produkcyjnych, natomiast średnia w Europie to aż 60%. W związku z tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) prowadzi szereg programów pomocowych mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz wspierających pracodawców w ich zatrudnianiu.

Pracodawca jest w stanie otrzymać dotacje do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, dlatego też nie ma możliwości ich uzyskania wtedy, gdy osoba niepełnosprawna pracuje na umowę zlecenia czy umowę o dzieło. W przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej dofinansowanie przeznaczone jest także dla osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą w przypadku, gdy ich wynagrodzenie to co najmniej najniższe wynagrodzenie, a w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania, to połowa najniższego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie wypłacane przez PFRON dotyczy przede wszystkim pracodawców spełniających określone wymagania określone w ustawie. Zaliczają się do nich w szczególności:

  • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

  • pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników, ze wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %

  • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej

Przy określaniu liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi, które:

  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

  • są na urlopie rodzicielskim

  • są na urlopie wychowawczym

  • niepracującym z powodu odbywania służby wojskowej albo służby zastępczej

  • nie pracują ze względu na uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego

  • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy

  • na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają inne ustawy

Dodatkowe wymogi dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych zawiera Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Niepełnosprawnych pracowników można zatrudniać przez agencje pracy

Pracodawcy szukający pracowników z niepełnosprawnością mogą korzystać również ze wsparcia agencji pracy, które pomagają w wyszukaniu odpowiednio wykwalifikowanej osoby na dane stanowisko. Również agencje pracy dla osób niepełnosprawnych odciążają swoich klientów w różnych formalnościach dotyczących ich zatrudnienia w związku z wymogami PFRON.

Capital Work Sp. z o.o. to agencja pracy tymczasowej dla osób niepełnosprawnych, która od 2012 roku oferuje outsourcing zatrudniania osób niepełnosprawnych w całej Polsce. Aktualnie współpracuje z ponad 140 pracownikami z różnych regionów kraju. Informacje dotyczące usług agencji pracy Capital Work dostępne są pod adresem: http://capitalwork.pl/.

One Comment on “Dotacje do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – kto może otrzymać pomoc?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com