Dlaczego warto ubezpieczyć należności handlowe

Jednym z najczęstszych powodów bankructwa funkcjonujących na rynku firm jest utrata płynności finansowej. Ta z kolei wynika w większości przypadków z braku regulowania swoich należności przez jej kontrahentów. Sytuacje tego typu niosą ze sobą szereg bardzo poważnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa, które w krótkim czasie zupełnie wyniszczają jego kondycję. Zaczyna brakować pieniędzy na zakup towaru, materiałów oraz sprzętu. Nieopłacani w terminie pracownicy wykonują swoje obowiązki coraz mniej wydajnie. Zredukowany ilościowo personel nie jest w stanie poradzić sobie z nawarstwiającymi się zaległościami. Stali klienci rezygnują z dalszej współpracy z firmą, ze względu na pogarszającą się jakość obsługi. Przedsiębiorstwo odnotowuje pogłębiający się z dnia na dzień regres.

Ubezpieczenie należności handlowych stanowi rozwiązanie, które pozwala zlikwidować opisany problem w zarodku, zanim jeszcze wywrze on swój negatywny wpływ na daną działalność gospodarczą.

Na czym polega ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie należność [klik]to usługa, która działa dwutorowo. Z jednej strony ubezpieczyciel gwarantuje przedsiębiorstwu szybki dostęp do zamrożonej gotówki, wypłacając mu ją gdy dany partner zbyt długo zalega z płatnością, zaś z drugiej pozwala istotnie zredukować ryzyko wystąpienia sytuacji tego rodzaju. Wszelcy kontrahenci danej firmy, monitorowani są bowiem przez ubezpieczyciela na bieżąco, dzięki czemu zachowana zostaje ciągła kontrola nad ich rzetelnością oraz ryzykiem niewypłacalności.

W jaki sposób przebiega współpraca z ubezpieczycielem?

Jednym z najważniejszych elementów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, a firmą udzielającą ubezpieczenia należności jest wspomniana wcześniej kontrola sprawowana nad kontrahentami. Ubezpieczyciel, regularnie analizując kondycję finansową poszczególnych partnerów, wyznacza maksymalny pułap kredytu kupieckiego, na który firma otrzyma ochronę odszkodowawczą w odniesieniu do swojego konkretnego klienta. Wysokość ubezpieczenia przypadającego na danych partnerów przedsiębiorstwa określana jest na podstawie ich historii kredytowych oraz płatniczych, a także w oparciu o różnego typu raporty finansowe i archiwa. Ponadto sami klienci ubezpieczyciela, współpracując w ramach swojej działalności z rozmaitymi firmami, oceniają ich moralność płatniczą i na bieżąco przekazują mu istotne dla określenia ryzyka handlowego informacje.

Stworzona przy wykorzystaniu wcześniej nadmienionych dokumentów baza danych jest nieustannie aktualizowana, zatem w przypadku wystąpienia regresu w kondycji któregoś z kontrahentów naszej firmy, bezzwłocznie otrzymamy od ubezpieczyciela odpowiednie powiadomienie, wraz z zalecanymi działaniami, które należy podjąć w celu optymalizacji dalszej z nim kooperacji.

Jeśli chodzi o sam schemat współpracy przedsiębiorcy z firmą ubezpieczeniową, przebiega on zwykle w sposób następujący:

 1. Klient ubezpieczyciela składa wniosek o objęcie ochroną odszkodowawczą kredytu kupieckiego planowanego do udzielenia swojemu kontrahentowi.
 2. Ubezpieczyciel dokonuje wnikliwej analizy kondycji finansowej zgłoszonego przez klienta partnera.
 3. Po jej przeprowadzeniu ubezpieczyciel określa maksymalną wysokość ochrony, jaką będzie w stanie zapewnić w kontekście zobowiązań tego kontrahenta.
 4. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach ze strony objętego ochroną ubezpieczeniową partnera, klient przekazuje sprawę do windykacji.
 5. Ubezpieczyciel przechodzi do działań windykacyjnych.
 6. Jeśli kontrahent w dalszym ciągu nie reguluje lub nie może uregulować należności wobec firmy klienta, klient wnioskuje o zlikwidowanie szkody przez ubezpieczyciela.
 7. Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, ubezpieczyciel przelewa określone środki finansowe na rachunek klienta.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia należności?

Popularność ubezpieczeń należności jest zdecydowanie największa wśród klientów z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim istotnie większe ryzyko handlowe, na które narażone są firmy obracające pokaźnym kapitałem oraz kooperujące z licznym gronem kontrahentów. Niezależnie jednak od tego faktu usługa ubezpieczenia należności jest przeznaczona dla wszystkich firm, które współpracują ze swoimi partnerami w oparciu o kredyty kupieckie. Skorzystać z niej zatem mogą zarówno zatrudniające setki pracowników instytucje, jak i przedstawiciele niewielkich spółek cywilnych lub jednoosobowych działalności gospodarczych.

Najważniejsze zalety ubezpieczeń należności

Spośród najistotniejszych zalet niniejszej usługi wymienić należy przede wszystkim:

 • efektywną ochronę płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz istotnie zmniejszony pułap ryzyka handlowego, na które jest ono narażone,
 • pewność otrzymania całkowitej należności za sprzedane towary lub usługi,
 • zredukowane koszty współpracy z nierzetelnymi kontrahentami,
 • większą wiarygodność w oczach banków, przekładająca się na szerszy zakres dostępnych dla firmy produktów finansowych.

Niezwykle ważnym atutem ubezpieczeń należności jest dodatkowo fakt, iż chronią one firmę zarówno przed standardowym ryzykiem handlowym, mogącym wyniknąć w związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej jednego kontrahenta, jak i przed tzw. ryzykiem politycznym. Ten drugi czynnik związany jest z ogólną koniunkturą kraju oraz dynamicznymi zmianami, które mogą w ramach niej nastąpić na skutek rozmaitego rodzaju zdarzeń geopolitycznych. Zmiany takie nierzadko potrafią zachwiać kondycją całego danego sektora lub nawet wielu różnych branż, co z kolei może spowodować, iż nawet najbardziej zaufany i sumienny partner danej firmy przestanie regulować swoje zobowiązania.

Jakie są koszty usługi?

Opłaty za ubezpieczenie należności stanowią zwykle procent od obrotu firmy, wygenerowanego w danym okresie rozliczeniowym. Obowiązująca stawka ustalana jest w sposób indywidualny dla każdego z klientów ubezpieczyciela, bazując m.in. na:

 • warunkach kredytów kupieckich, udzielanych przez firmę klienta,
 • miesięcznej liczbie wystawianych przez klienta faktur oraz uwzględnionych w ramach nich terminów płatności,
 • wielkości rocznego obrotu przedsiębiorstwa,
 • sumie dotychczas utraconych przez firmę środków finansowych,
 • ilości stałych partnerów przedsiębiorstwa i proporcjach pomiędzy udzielanymi im limitami kredytowymi (tzw. „dywersyfikacja portfela należności”),
 • rentowności i kondycji finansowej poszczególnych kontrahentów przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Gotówka dla przedsiębiorstwa jest niczym paliwo dla samochodu – bez bieżącego dostępu do niej firma wytraca swoją dynamikę i przestaje działać. Korzystając z rozwiązania, jakim jest ubezpieczenie należności handlowych zyskujemy spokój, efektywną ochronę i możliwość skoncentrowania się na właściwym rozwoju firmy, a nie zaś na mniej lub bardziej skutecznych próbach odzyskiwania zablokowanego przez nierzetelnych kontrahentów kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com