Dlaczego tłumaczenia przysięgłe są droższe od zwykłych

Rozwój gospodarczy, prowadzenie interesów, zmiana miejsca zamieszkania, podejmowanie pracy czy studiowanie za granicą wszystko to sprawia że często potrzebujemy różnego rodzaju tłumaczeń. W zależności od celu, jakiemu mają służyć przekładane dokumenty wybieramy tłumaczenia uwierzytelnione tzw. przysięgłe lub zwykłe.
Czym się od siebie różnią, kiedy są potrzebne, kto może je wykonać i dlaczego tłumaczenia uwierzytelnione są droższe od tradycyjnych.

Tłumaczenia zwykłe

Wykonywane są przez tłumaczy danego języka, którzy się posiadają specjalnych uprawnień nadanych przez Ministra Sprawiedliwości, wystarczy że doskonale posługują się daną parą językową lub ukończyli studia filologiczne. Mogą oni przekładać materiały, które nie są oficjalnymi dokumentami. Najczęściej świadczą usługi tłumaczeń literackich, gier komputerowych, filmów, materiałów reklamowych, stron internetowych, a także tłumaczeń ustnych.

Tłumaczenia przysięgłe

Różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym polega na tym, że te drugie są poświadczone pieczęcią potwierdzającą ich zgodność z informacjami w oryginalnym dokumencie, wymagane są w urzędach, sądach i innych organach państwowych. Są niezbędne, gdy potrzebujemy tłumaczenia oficjalnego dokumentu wraz z poświadczeniem jego wiarygodności i autentyczności z oryginałem. Uwierzytelnienie następuje poprzez przybicie okrągłej urzędowej pieczęci wraz i podanie numeru dokumentu w repozytorium. Kolejną różnicą jest długość strony rozliczeniowej, dla tłumaczenia przysięgłego wynosi ona 1125 znaków lub 25 linijek po 45 znaków. Jest ono dostarczane wyłącznie w formie pisemnej. Tłumacz przysięgły oczywiście może realizować także przekłady zwykłe.

Cena

Ze względu na zróżnicowanych charakter zleceń, wycena w biurach tłumaczeń dla każdego Klienta przygotowywane jest indywidualnie.

Stała stawka obowiązuje tylko dla tłumaczeń dla Państwa i wynosi od 23 do 50 złotych w zależności od języka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w przypadku tłumaczeń ekspresowych stawka może wzrosnąć o 50%, a jeśli przekładany tekst jest skomplikowany, zawiera specjalistyczną terminologię lub był pisany odręcznie o 25%. Za sprawdzenie poprawność wykonanej pracy może zostać doliczone 50% wynagrodzenia przysługującego tłumaczowi realizującemu przekład. Tutaj znajdziesz ofertę profesjonalnego biura tłumaczeń, które oferuje tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe w ponad 30 językach.

Nie każdy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskiego lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE lub EFTA
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • biegle posługuje się językiem polskim,
  • ukończył studia wyższe i stopień przynajmniej magistra – studia nie muszą być związane filologią.
  • nie była karana za przestępstwo skarbowe lub umyślne czy też przestępstwo  nieumyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Po spełnieniu łącznie powyższych warunków kandydat może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego przed PKE, podczas którego musi wykonać tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Podczas egzaminu może korzystać ze słowników. Jeśli uzyska wynik pozytywny zostaje wpisany na ministerialną listę tłumaczy przysięgłych i dostaje świadectwo potwierdzające jego uprawnienia.

Jeśli uzyska wynik negatywny może przystąpić ponownie do egzaminu dopiero po roku.

Odpowiedzialność

Tłumacze przysięgli w przeciwieństwie do zwykłych zobowiązani do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy oraz ich konsekwencje. Mogą być upomniani, zobowiązani do naprawienia błędu, a w niektórych przypadkach nawet zawieszeni w prawach do wykonywania zawodu. Celem dalszego wykonywania zawodu muszą ponownie zdać egzamin. Jeśli Klient poniesie stratę wskutek błędnego tłumaczenia może żądać odszkodowania. Dodatkowo upoważnieni tłumacze zobowiązanią do zachowania poufności powierzonych im dokumentów. Pewnie zaskoczy Cię to, że nie mogą oni odmówić realizacji tłumaczenia dla prokuratury, policji i innych organów, chyba że podadzą uzasadniony ku temu powód. Dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia repertorium, czyli listy wykonanych tłumaczeń wraz z szczegółami.

Podsumowanie

Wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych wiąże się z odpowiedzialnością i posiadaniem specjalnych uprawnień, dla tego koszt ich realizacji jest wyższy niż zwykłych. Dodatkowo ich wyższa cena wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com