Definicja zabudowy zagrodowej według prawa budowlanego

Zabudowa zagrodowa to inwestycja, która w przepisach prawnych jest wyraźnie odróżniona od innych inwestycji. Dotyczą jej specyficzne regulacje prawne. Dlatego też konieczne jest bliższe przyjrzenie się przepisom, które pośrednio definiują pojęcie zabudowy zagrodowej, dzięki czemu będziemy mogli odpowiednio zaplanować usytuowanie tworzących jej obiektów. Ustalenie tego, co wchodzi w skład zabudowy zagrodowej ma istotny wpływ na przebieg postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dowiedz się więcej!

Co to jest zabudowa zagrodowa i czy jej budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Jak dowiedzieć się możemy z serwisu Legalna Budowa, zabudowa zagrodowa odróżniana jest w w prawie budowlanym od innych inwestycji, gdyż częściowo nie wymaga ona uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak ogólna definicja samego pojęcia „zabudowa zagrodowa” nie została jak dotąd wprowadzona przez ustawodawcę. Utrudniać to może jasne rozumienie tego sformułowania, które niemniej jest bardzo istotne, bowiem przepisy prawne wprowadzają odrębne reguły dotyczące sytuowania obiektów budowlanych tworzących zabudowę zagrodową. Dlatego też ustalenie jasnej definicji określającej, czym właściwie jest zabudowa zagrodowa, jest bardzo ważne dla każdego procesu inwestycyjnego, w trakcie którego planowane jest postawienie tego rodzaju budynków. Przyjrzyjmy się więc przepisom, które pośrednio definiują to pojęcie.

W świetle przepisów prawnych należy uznać, że zabudowa zagrodowa stanowi element gospodarstwa rolnego. Wynika to z art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym przepisem zabudowa zagrodowa jest zawsze związana z gospodarstwem rolnym. Sam przepis stanowi bowiem, co następuje:
„Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie”.

Wyraźnej definicji pojęcia zabudowy zagrodowej nie zawiera także ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym, choć w dokumencie ustawodawca posługuje się tym pojęciem między innymi w art. 29 ust. 1 pkt. 1, w którym czytamy, co następuje:
„1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2”.

Na podstawie tych informacji możemy jasno wywnioskować, że zabudowa zagrodowa powstaje nie w ramach działek budowlanych, lecz w ramach działek siedliskowych, czyli działek na gruntach rolnych i przeznaczonych na budowę budynków gospodarczych oraz mieszkalnych wyłącznie przez osoby posiadające status rolnika. Otrzymujemy także wyraźnie określone przykłady obiektów gospodarczych wchodzących w skład zabudowy zagrodowej, jakie stanowić mogą na przykład płyty do składowania obornika, zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, silosy na materiały sypkie czy suszarnie kontenerowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com