Co powinna wiedzieć polska firma planująca rozprawę w ICAC przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Handlowy (ICAC) przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Ukrainy jest jedną z kluczowych instytucji rozstrzygania sporów w dziedzinie biznesu międzynarodowego. W tym artykule zastanowimy się, w jakich przypadkach warto zwrócić się do ICAC, która ma prawo do takiego wniosku, zalety i wady tej metody rozstrzygania sporów.

ICAC rozwiązuje spory powstałe w związku z międzynarodową działalnością handlową. Mogą to być spory dotyczące zawartych umów, dostaw towarów lub usług, naruszenia warunków umów, umów transportowych i innych aspektów biznesu międzynarodowego. Odwołanie się do ICAC jest wskazane, gdy strony umowy preferują poufność i szybkość procesu rozstrzygania sporów, a także konieczność uwzględnienia specyfiki ustawodawstwa obcych krajów regulującego procesy biznesowe.

Do ICAC mogą zgłaszać się przedsiębiorstwa i organizacje prowadzące międzynarodową działalność handlową. Mogą to być zarówno firmy ukraińskie, jak i zagraniczne podmioty gospodarcze. Istotnym warunkiem jest istnienie między stronami umowy o arbitraż, która określa prawo do rozpoznania sporu przez ICAC.

Zalety rozpatrywania sprawy w ICAC

Jedną z głównych zalet rozstrzygnięcia sporu w ICAC jest szybkość i poufność procedury. W porównaniu z tradycyjnym procesem sądowym, arbitraż zwykle zajmuje mniej czasu na rozstrzygnięcie sporu, ponieważ decyzja arbitrażu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu ani kontroli kasacyjnej, z wyjątkiem wyjątków przewidzianych przez prawo.

Ponadto proces arbitrażowy jest często bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb stron oraz zapewnia wysoki poziom poufności. Kwestię prywatności możemy jednak rozpatrywać dwojako, zarówno jako zaletę, jak i wadę, o czym zostanie mowa poniżej.

Ponadto jedną z zalet ICAC jest możliwość samodzielnego wyboru przez strony arbitra (arbitrów) do rozpatrzenia konkretnego sporu, biorąc pod uwagę specjalizację arbitra, ponieważ w niektórych przypadkach wysoce wyspecjalizowane skupienie arbitra ( w istocie sąd), który będzie rozpatrywał spór.

Za dodatkową zaletę można uznać także możliwość wyboru przez strony prawa, zgodnie z którym spór będzie rozpatrywany oraz języka postępowania arbitrażowego.

Wady rozpatrywania sprawy w ICAC

Wadą jest ryzyko podejmowania decyzji niesystematycznych, gdyż mogą one opierać się na osobistej wizji arbitrów, a nie na ogólnie przyjętych zasadach prawnych. A zatem połączenie tego ryzyka z faktem, że decyzja ICAC jest ostateczna i niepodlegająca zaskarżeniu stwarza dodatkowe ryzyko, że stroną w sprawie, która przewiduje swoje stanowisko na podstawie utrwalonej praktyki orzeczniczej sądów powszechnych , faktycznie otrzymuje ostateczną decyzję, która została podjęta na podstawie osobistego stanowiska arbitrów, które może radykalnie odbiegać od utrwalonej praktyki sądowej.

Choć z drugiej strony niezależne podejście arbitra do egzekwowania prawa może mieć pozytywne skutki w zależności od stanowiska strony, gdyż utrwalona praktyka sądów powszechnych nie zawsze uwzględnia specyfikę sprawy i prowadzi do sprawiedliwego decyzję, choć można ją przewidzieć.

Warto wziąć pod uwagę, że przed nawiązaniem stosunków umownych z kontrahentem niezwykle konieczne jest sprawdzenie go pod kątem wiarygodności i możliwości wyegzekwowania przyszłych zobowiązań w przypadku ich naruszenia. W tym aspekcie poufna własność ICAC pełni rolę wady, gdyż strony nie mają możliwości takiego sprawdzenia historii sporów arbitrażowych w ICAC ze względu na tajemnicę informacji.

Kolejną wadą jest brak możliwości zabezpieczenia roszczenia (zajęcie rachunków, majątku pozwanego itp.) w trakcie rozpatrywania sprawy w ICAC przez samą ICAC. Sprawa taka powinna zostać rozstrzygnięta w sądzie powszechnym oraz w postępowaniu odrębnym, jeżeli taką możliwość przewiduje ustawodawstwo procesowe państwa pozwanego.

Zatem np. jeżeli powód – mieszkaniec Polski – zamierza zająć rachunki pozwanego – mieszkańca Ukrainy, wówczas powód powinien zwrócić się do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce arbitrażu, pozwanego lub jego majątku z odpowiednie oświadczenie zabezpieczające roszczenie w sprawie skierowanej do ICAC (h 3 art. 152 Kodeksu cywilnego Ukrainy). Zatem rozstrzyganie kwestii proceduralnych w takiej sprawie odbywa się nie w jednym sądzie, ale w kilku.

Ponadto po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia powód powinien wszcząć dodatkowe postępowanie prawne w sprawie uznania takiego orzeczenia na terytorium państwa pozwanego i uzyskania zezwolenia na jego wykonanie lub jedynie uzyskania zezwolenia na jego wykonanie.

I tak np. powód – mieszkaniec Polski – po otrzymaniu decyzji ICAC powinien zwrócić się do sądu apelacyjnego właściwego dla siedziby ICAC z wnioskiem o zezwolenie na wykonanie orzeczenia ww. sądu. Powód zamieszkały na Ukrainie co do zasady powinien najpierw zalegalizować decyzję ICAC w państwie pozwanego, a następnie uzyskać zgodę na jej wykonanie.

Zatem, jak widzimy, proces sądowy w ICAC domyślnie przekształca się w trzy odrębne procesy sądowe, z których każdy ma własne przedziały czasowe, taktykę opóźnień i koszt, podobnie jak tradycyjny proces sądowy oparty na lokalizacji pozwany.

Podsumowując, ICAC przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Ukrainy jest ważnym narzędziem rozwiązywania sporów w biznesie międzynarodowym. Wybór pomiędzy arbitrażem a tradycyjnym procesem sądowym zależy od konkretnych okoliczności sprawy i żądań stron. Biorąc pod uwagę zalety i wady ICAC, każda firma powinna dokładnie rozważyć tę opcję rozstrzygania sporów podczas planowania swojej działalności międzynarodowej.

Składając wniosek do ICAC, zaleca się skorzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych prawników, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych sporów handlowych oraz reprezentowaniu interesów w międzynarodowych arbitrażach handlowych.

Ukraińska kancelaria prawna “Grandliga” specjalizuje się w prowadzeniu spraw przed międzynarodowym sądem arbitrażu handlowego przy ICC i posiada kompetencje w zakresie świadczenia klientom pełnego zakresu usług związanych ze sporami międzynarodowymi (prowadzenie sprawy w ICAC, zabezpieczenie roszczenia w sądzie sprawa ICAC, zalegalizowanie decyzji ICAC w państwie pozwanego i uzyskanie zgody na jej wykonanie).

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy w ICAC, skontaktuj się z Kancelarią Prawną “Grandliga” pod tym linkiem: https://www.grandliga.com.ua

Zielona rewolucja w biznesie: Outsourcing usług ekologicznych jako krok ku zrównoważonemu rozwojowi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com